REGULAMIN
oraz POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO
www.herbisklep.com
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców, korzystających lub zamierzających korzystać ze Sklepu Internetowego.

I. Dane podstawowe.

1.Prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.herbisklep.com sklep internetowy daje możliwość dokonywania zakupu przez Internet w formie detalicznej towarów, w szczególności artykułów chemicznych, surowców chemicznych, surowców zapachowych.

2.Sklep internetowy jest prowadzony przez panią Inez Rogozińską, działającą pod firmą „Herbiness Inez Rogozińska”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Goleniowie, adres: 76-124 Chomiec, Chomiec 1, NIP: 856-176-44-66, REGON 362847368 , adres poczty elektronicznej: inezrogozinska@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 608-628-586 (opłata za połączenie – standardowa, według cennika właściwego operatora).

II. Definicje.

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – (HTTP Cookies, Ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności małe fragmenty tekstu, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Co do zasady zawierają nazwę strony internetowej ich pochodzenia, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Polityka cookies niniejszego sklepu internetowego jest udostępniona w pkt X regulaminu.

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – to Usługa Elektroniczna w formie interaktywnego formularza, do którego Klient ma możliwość wpisania danych, wyszczególnionych w tym formularzu, takich jak w szczególności imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), NIP (w stosunku do Klientów, będących Przedsiębiorcami), a także ma możliwość dodania Towarów do elektronicznego koszyka, w celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą/ Usługodawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529).

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PRAWO PRZEWOZOWE – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.).

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą/ Usługodawcą bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

SKLEP INTERNETOWY – oznacza przedsiębiorstwo funkcjonujące za pośrednictwem strony internetowej: www.herbisklep.com za pomocą której Klient i Sprzedawca/ Usługodawca zawierają umowy na odległość.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – pani Inez Rogozińska, działająca pod firmą „Herbiness Inez Rogozińska”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Goleniowie, adres: 72-100 Goleniów, ul. Sienkiewicza 2, NIP: 856-176-44-66, REGON:362847368, adres poczty elektronicznej: inezrogozinska@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 608-628-586 (opłata za połączenie – standardowa, według cennika właściwego operatora).

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie.

TOWAR – oznacza rzecz ruchomą, prezentowaną w sklepie internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży towaru lub towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – pani Inez Rogozińska, działająca pod firmą „Herbiness Inez Rogozińska”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Goleniowie, adres: 76-124 Chomiec, Chomiec 1, NIP: 856-176-44-66, REGON:362847368 , adres poczty elektronicznej: inezrogozinska@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 608-628-586 (opłata za połączenie – standardowa, według cennika właściwego operatora).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ – to umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. umowa sprzedaży zawierana z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu Internetowego).

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
2.Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna, ma charakter jednorazowy i polega na udostępnieniu do korzystania z Formularza Zamówienia. Usługa ulega zakończeniu z chwilą złożenia przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia albo z momentem wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
3. Złożenie Zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta łącznie dwóch kroków:
a) wypełnienie Formularza Zamówienia i następnie
b) kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego pola „Potwierdź zakup”.
4. Do chwili dokonania kroku pisanego w lit.b) istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W celu korekty błędnie wprowadzonych danych do Formularza Zamówienia po kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Potwierdź zakup”, wymagany jest kontakt osobisty ze Sprzedawcą telefonicznie bądź w drogą wiadomości elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w pkt I ust.2.
5. W celu wypełnienia Formularza Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) dotyczących Klienta: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), w stosunku do Klientów, będących Przedsiębiorcami: adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), NIP
b) dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towarów, w razie dostępności rodzaj, waga, zapach Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
6.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
a) połączenie z siecią internet o prędkości 512 KB/s lub szybsze,
b) przeglądarka internetowa: na przykład Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
c) włączona obsługa Cookies oraz JavaScript,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.
7. Usługodawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie internetowym jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Usługodawca uprzejmie prosi o nieskładanie Zamówień.
8. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz dobre obyczaje, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich, w tym prawa autorskie i własności intelektualnej. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
IV. Zasady zawierania Umowy Sprzedaży.

1.Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu Internetowego oraz drogą mailową na adres mailowy, podany w pkt I ust.2 regulaminu.
2.Zamówienia składane poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
3.Klient może składać Zamówienia przez stronę internetową Sklepu Internetowego za pomocą Formularza Zamówienia, w sposób opisany w pkt III ust. 2- 6 regulaminu powyżej.
4.Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto (obejmują podatek VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
5. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o ewentualnych pozostałych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia. Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wymaga:
a) złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą opisaną w III ust. 2- 6 regulaminu powyżej,
b) niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji, które następują poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości elektronicznej (e-mail) na podany przez Klienta, w czasie składania Zamówienia, adres poczty elektronicznej. Wiadomość elektroniczna będzie zawierała co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z momentem otrzymania przez Klienta wyżej opisanej wiadomości elektronicznej (e-mail) na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
7. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest utrwalana, zabezpieczana oraz udostępniana Klientowi poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu oraz przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej (e-mail), o której mowa w ust.5 lit. b, a dodatkowo jej utrwalanie i zabezpieczanie następuje w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
8.W wypadku, gdy podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
9.Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres poczty elektronicznej w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Przedmiotowa zgoda Klienta uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
10. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
V. Dostawa towaru.

1. Dostawa towaru dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo podany w drodze wiadomości elektronicznej (e-mail), wysłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, ujawniony w pkt I ust.2.
Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

3.Kupując bezpośrednio w naszym sklepie Klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego
4. Towar jest dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika – DPD Polska (DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mineralna 15, 02 – 274 Warszawa, Numer KRS 0000028368, NIP 5260204110, REGON 01202642100000), zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu Internetowego, licząc od dnia Zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy, maksymalnie jednak w terminie 14 dni. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. Szczegółowe dane dotyczące terminów realizacji Zamówień znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa/Czas realizacji zamówienia.
5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce Dostawa. Klient może się zapoznać z kosztami dostawy w każdej chwili klikając w opisaną wyżej zakładkę.
6.Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w pkt I ust.2 regulaminu adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
7. Na Klienta będącego Przedsiębiorcą, z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, przechodzą wszystkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8. W razie przesłania Towaru za pośrednictwem przewoźnika do Klienta będącego Przedsiębiorcą, obowiązany jest on zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

VI. Płatności.

1.Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności za zamówione Towary:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Bank Pekao
Numer rachunku: 18 1240 3839 1111 0010 6599 0398
b) płatności elektroniczne
2. Klient dokonany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1.Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru. W razie tego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
2.Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy na przykład drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail)) z oświadczeniem na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, podany w pkt I ust.2 regulaminu, czy też wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. Stosowanie wzoru nie jest obowiązkowe.
4.Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy, podany w pkt I ust.2 regulaminu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5.W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9.Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
10. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy z w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny, jest nieodpłatne i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

VIII. Reklamacja Towaru.

1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem za wadliwość Towaru w zakresie określonym przez przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, w tym przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
2.Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w dowolnej formie (np. telefonicznie, pod numerem wskazanym w pkt I ust.2 regulaminu, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w pkt I ust.2 regulaminu adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres podany w pkt I ust.2 regulaminu).
3. W celu przyspieszenia rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, Konsument może dobrowolnie, ale nie obowiązkowo, podać w treści reklamacji:
a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady,
b) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
c) dane kontaktowe Konsumenta.
4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Konsument zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy, wskazany w pkt I ust. 2 regulaminu. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
6.Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
7.Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego Towaru paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
8.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona na podstawie dyspozycji art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

IX. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną.

1.Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawca drogą elektroniczną Użytkownik składać może na przykład w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, podany w pkt I ust.2 regulaminu), czy też w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres siedziby Sprzedawcy, wskazany w pkt I ust.2 regulaminu).
2. W celu przyspieszenia rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, Użytkownik może dobrowolnie, ale nie obowiązkowo, podać w treści reklamacji:
a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady,
b) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
c) dane kontaktowe Użytkownika.
3.Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

X. Dane osobowe i HTTP Cookies – Polityka prywatności.

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca/Usługodawca.
2.Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U 2013, poz. 1422 ze zmianami).
3.Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie:
a) w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
b) gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych Towarów lub usług Administratora danych lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Do możliwych odbiorców danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego zalicza się:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
5. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów lub Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów lub Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta lub Użytkownika.
6. Administrator danych może również przetwarzać dane eksploatacyjne, związane z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu Internetowego (logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy (nie zawierają cech identyfikujących osoby wchodzących na stronę internetowego Sklepu Internetowego).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niestety niepodanie wskazanych w na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz w regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.
8. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
9. Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych;
6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (między innymi w przypadku przetwarzania danych przez administratora danych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych), pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację (w przypadku wniesienia żądania, administrator danych zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi, który wydaje stosowną decyzję);
8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych (w razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa ust. 1 pkt 8, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem);
9) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
10. Sprzedawca posługuje się za zgodą Klienta/Użytkownika danymi informatycznymi Cookies.
11. Stosowane są dwa rodzaje danych informatycznych Cookies:
a) sesyjne – dane tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
b) stałe – dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
12. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące danych informatycznych Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę danych informatycznych Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
13.Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Niestety ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

XI. Zmiana regulaminu.

1.Zmiana treści niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klienta o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.
2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie będą możliwe.

XII. Postanowienia końcowe.

1.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki). Konsument może także zwrócić się po pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą/Usługodawcą u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Pomoc ta jest bezpłatna.
2.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą/Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
4.Postanowienia regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów, będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5.Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
6.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.03.2016 r.